ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

การประมูลคืออะไร ?

การประมูลคือวิธีการขายทรัพย์สินโดยการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา อย่างเปิดเผยในตลาดการประมูลขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาจจะขายเป็นรายการไป ตั้งแต่ 1 ล็อต ขึ้นไปจนถึงมากกว่า 1000 ล็อต ( จัดเป็นรายการเฉพาะ).

การประมูลเป็นการขายทรัพย์สินโดยวิธีการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด (ผู้ซื้อ) ผ่านกลไกการแข่งขันอย่างเปิดเผยในตลาด ที่การเวลาที่จำกั การประมูลเป็นหนทางที่ทุกคนทำได้ กำหนดความต้องการ การแข่งขันในสาธารณะ ในแต่ละรายการต้องได้ราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตลาด.

การประมูลอย่างเปิดเผยของเราเป็นวิธีการนำเสนอการขาย เครื่องจักรอุตสาหกรรมลงไปในตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมือสอง ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขาย ในขณะเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจซื้อเครื่องจักรมือสอง เข้ามาซื้อเครื่องจักรในราคาที่ต้องการ .

การประมูลเป็นการสร้างให้เกิดการแข่งขันราคามากที่สุด การประมูลจะเกิดประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีทรัพย์สินจำนวนให้ขายมากและผู้ซื้อสนใจจำนวนมากทั้งนี้ผู้ดำเนินการประมูลอย่างเราทราบว่าการทำตลาดทั่วโลกเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขัน กล่าวคือ การที่สามารถจะดึงดูดผู้ซื้อให้มากขึ้นจะทำให้ราคาขายได้ราคามากขึ้นด้วย.

เราเป็นผู้ริเริ่มวิธีการประมูล 2 ประเภท :

ขั้นตอนการประมูล

ดูรายการประมูลปัจจุบัน และปฎิทินการประมูล

ถ้ามีจำนวนผู้ซื้อจำกัดสำหรับทรัพย์สินนั้นๆ การขายโดยวิธีการเจรจาต่อรองน่าจะเป็นวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพกว่า.

การประมูลแบบออนไลน์

ประมูลออนไลน์ เป็นการขายทรัพย์สินผ่านเว็บไซด์ โดยจะมีผู้ซื้อทั่วโลกเสนอราคาผ่านทางอินเทอร์เน็ต.

การประมูลออนไลน์ของเรา เป็นการช่วยให้ผู้ขายเครื่องจักรที่ไหนก็ได้ สามารถนำเสนอขายเครื่องจักรของตนสู่ตลาดโลกได้ในราคาที่ตลาดโลกยอมรับ เว็บไซด์ของเรามีความพร้อม เข้าใจง่าย ทำให้สามารถดึงดูดผู้สนใจซื้อเครื่องจักรมือสองจากทั่วทุกมุมโลก ผู้ขายสามารถโพสขายเครื่องจักรของตนเป็นรายเครื่องหรือเป็นกลุ่มหรือรายการ ผู้ซื้อจากทั่วโลกจะสามารถแข่งขันราคากัน เพื่อซื้อเครื่องจักรดังกล่าว และเมื่อปิดการขายตามวันและเวลาที่กำหนด การซื้อจะเกิดขึ้น ถ้าผู้ให้ราคาสูงสุดเสนอซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาขั้นต่ำ d.

การประมูลออนไลน์ :

  • ทำให้ผู้ขายสามารถนำเสนอการขายทรัพย์สินของตนสู่ตลาดโลกได้อย่างง่ายดาย และเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเข้ามาเสนอราคา และได้ซื้อเครื่องจักรที่ใช้แล้ว โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ทของเรา
  • เป็นวิธีการที่รวดเร็ว และ มีขั้นตอนที่เชื่อถือได้ที่ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น และค่าใช้จ่ายที่ต่ำ
  • การทำตลาดโดยทีมงานของเรา เพื่อนำเสนอสู่ตลาดที่มีผู้ซื้อที่ต้องการสูงทั่วทุกภูมิภาคเป็นการซื้อขายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำตลาดให้แก่งานประมูลแต่ละรายการโดยเฉพาะงานที่มีสัญญลักษณ์ทางการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและประมูลให้แก่บริษัทนั้นๆจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

การประมูล ณ.สถานที่จริง พร้อมกับประมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านรูปและเสียง

การประมูล ณ.สถานที่จริง พร้อมกับประมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านรูปและเสียง จะมีผู้ดำเนินการประมูลประจำ ณ.ห้องประมูลเพื่อทำการประมูลขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประมูล ทั้งที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูล ณ. ห้องประมูลและร่วมประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน .

บางครั้ง การประมูลสด ณ.สถานที่จริง เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการขายทรัพย์สินซึ่งในกรณีนี้ เราให่โอกาสผู้ซื้อในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลได้โดยเข้าร่วมประมูลสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ร่มประมูลจะเห็นรุปภาพและได้ยินเสียง.

ผู้ดำเนินการประมูลจะเริ่มทำการประมูลขายทรัพย์สินเริ่มต้นจากล็อคที่ 1 รับข้อเสนอซื้อต่างๆจากผู้ร่วมประมูล แล้วเสนอขายให้กับผู้ร่วมประมูลรายที่ให้ราคาสูงที่สุดที่เกินจากราคาขั้นต่ำ จากนั้นจะเสนอขายลำดับต่อไปเรื่อยๆ จนจบรายการขายที่ล็อตสุดท้าย .

ขั้นตอนการประมูล

มีขั้นตอนการประมูลสำหรับทั้งสองวิธีการประมูล :

การรวบรวมข้อมูล

เมื่อองค์กรหรือบริษัทใดมีทรัพย์สินเหลือจากการใช้งานและต้องการที่จะย้ายออกขั้นตอนแรกของการดำเนินการ คือการประเมินทรัพย์สิน และ สร้างแค็ตตาล็อคในแค็ตตาล็อคจะลงรายละเอียดของทรัพย์สินแต่ละชิ้นรูปและราคาขั้นต่ำ ราคาขั้นต่ำคือราคาที่ผู้ขายจะไม่ขายหากมีผู้เสนอราคาที่ต่ำไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ของเราสามาระให้คำแนะนำแก่ผู้ขายเรื่องสภาวะตลาดและข้อมูลเปรียบเที่ยบเพื่อช่วยให้ผู้ขายสามารถให้ราคาขั้นต่ำที่เหมาสมกับความเป็นจริงเราจะไม่แจ้งราคาขั้นต่ำในเว็บไซด์หรือเอกสารการขายผู้ขายสามารถปรับราคาขั้นต่ำได้ตามความเหมาะสมในระยะที่ดำเนินการขาย .

สื่อโฆษณา และ การตลาด

หลังจากที่ได้ทำแค็ตตาล็อคเสร็จสมบูรณ์ ทีมการตลาดของเราก็จะดำเนินการทำการตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมการประมูลซึ่งในขณะนั้นผู้สนใจซื้อสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อตรวจสภาพทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง(ตามวันและเวลาที่กำหนด)เมื่อถึงเวลาเปิดประมูล ผู้ดำเนินการประมูลจะเป็นผู้เสนอราคาขายต่อผู้ซื้อจากผู้ร่วมประมูล และขายแต่ละล็อตต่อผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเมื่อปิดการขายในล็อตสุดท้ายงานประมูลจึงปิดลง ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระเงินและขนย้ายสินค้า เจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์สูงจะช่วยทำหน้าที่ดูแลให้ผู้ชนะการประมูลชำระเงินแล้วทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ประมูล.

  • การรวบรวมข้อมูล
  • สื่อโฆษณา และ การตลาด
  • การสิ้นสุดการขาย
  • ขั้นตอนสุดท้าย
gavel
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com