ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

International BioPharma Marketplace (Europe)

Private Treaty Assets Immediately Available for Negotiation

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other current events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
หาทรัพย์สิน
ตรวจสอบทรัพย์สินที่มีขายและวิธีการ การซื้อโดยการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง
Buy
ต้องการขายทรัพย์สิน
เพิ่มมูลค่าในการขายของทรัพย์สินของท่าน และแปลงให้เป็นเงินสด
ขาย
ต้องการประเมินทรัพย์สิน
ตรวจสอบ ความสามารถว่าจะขายได้เท่าไหร่
ราคา
By order and for account of our clients
Selection of R&D and Pharma Production Equipment for sale by Private Treaty
Sélection de matériels R&D BioPharma en vente de gré à gré
แนะนำสินค้า:
Selection of R&D and Pharma Production Equipment for sale by Private Treaty. Kindly check regularly the asset catalogues for updates.
Sélection de matériels R&D BioPharma en vente de gré à gré. Veuillez consulter régulièrement le catalogue pour les mises-à-jour.


ข้อสังเกตสำหรับผู้ซื้อ:
Inspection Details : By Appointment Only.
Sur rendez-vous uniquement.

Buyer's Premium : 16%

VAT / Tax : 19.60%

Payment Date : Within one week from invoice date.
Au plus tard une semaine après la réception de la facture.

Collection Date : Within one week from payment date.
Au plus tard une semaine après le paiement de la facture.
Buyers premium: 16%
Additional notes: Equipment are sold as is where is.
Les matériels sont vendus en l'état sur site.

สกุลเงิน: Euro


Specific sale terms & conditions:
1. ทุกรายการขายตามสภาพ ทั้งผู้ขายและโกอินดัสตรี-โดฟบิดจะไม่รับประกันเกี่ยวกับลักษณะ คุณภาพ ราคา หรือสภาพของสินทรัพย์ โกอินดัสตรี-โดฟบิดและผู้ขายปฎิเสธการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการค้าขายนี้ สินทรัพย์ที่ขายจะไม่มีซอฟแวร์ ถ้าจะนำไปปรับเปลี่ยนใช้ ในทำนองเดียวกันซอฟแวร์ของผู้ขายจะรวมอยู่ในราคาสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม โดฟบิดจะไม่แต่งตั้งตัวแทนหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ผู้ซื้อต้องการใช้ ในโอกาสนี้ โดฟบิดขอให้ผู้ซื้อติดต่อกับบริษัทซอฟแวร์โดยตรงเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขี้น  

2. โกอินดัสตรี โดฟบิด มั่นใจในรายละเอียดจากเจ้าของ ทรัพย์สินที่ต้องการประมูล โกอินดัสตรี โดฟบิด ยอมรับและไม่ตรวจสอบข้อมูล และไม่รับเป็นตัวแทน และ ไม่รับประกัน ข้อมูลที่เป็นจริง เราสามารถให้รูปถ่ายกับผู้ซื้อได้เพื่อความสะดวก แต่จะไม่ รับประกันว่าเป็นของจริง ผู้ซื้อรับทราบและได้ตรวจสอบก่อนที่จะมีความประสงค์จะเสนอซื้อ ไม่ละทิ้ง หรือ เรียกร้องที่จะปฏิเสธกับบริษัทประมูลหรือเจ้าของ โดยอ้างอิงรูปภาพหรือข้อมูล 

3. ผู้ซื้อจะได้รับส่วนลดในค่าดำเนินการเหลือ 15% จากราคาสินค้าที่ประมูลได้ในแต่ละรายการ โดยการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คบริษัท(ต้องมีหนังสือค้ำประกัน) หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แต่ผู้ชื้อที่ชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิต จะเสียค่าดำเนินการ 17% ตามธรรมเนียม 

4. การเรียกเก็บเงินภาษีจะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐที่อยู่ของสินค้านั้น 

5. ถ้าคุณชำระเงินไม่ครบถ้วนตามจำนวน (รวมถึงการไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนทั้งค่าธรรมเนียมดำเนินการประมูลและค่าภาษี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขและข้อกำหนด โกอินดัสตรี-โดฟบิดและผู้ขายสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจำหรือเงินที่จ่ายมาแล้วบางส่วน นำไปเป็นส่วนหนึ่งของการนำทรัพย์สินออกมาดำเนินการประมูลใหม่, หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการประมูลขายทรัพย์สินนั้น 

6. โกอินดัสตรี-โดฟบิดและผู้ขายไม่รับผิดชอบและไม่หาตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะประมูล ซึ่งเป็นภาระของผู้ประมูลที่จะสอบหาข้อมูลก่อนที่จะประมูล 

7. ทั้งโกอินดัสตรี-โดฟบิดหรือผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายของประเภทหรือลักษณะ (ไม่ว่าในสัญญา การล่วงระเมิดสิทธิของคนอื่น หรือ เป็นไปในทิศทางตรงข้าม) หรือเรียกร้องโดยผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นหรือเอกลักษณ์เกี่ยวกับการประมูล ไม่ใช่ภาระหนี้สินของโดฟบิดที่มีต่อผู้ซื้อสำหรับการกระทำหรือการละเลยที่จะเกิดขึ้นจากการประมูล เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระจริงแก่โดฟบิดเหมือนเป็นเงินมัดจำ หรือเป็นการชำระรายการที่ซื้อ 

8. โกอินดัสตรี-โดฟบิดจะไม่รับผิดชอบสาธารณูปโภคที่ถูกยกเลิกเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ รวมถึง ไฟฟ้า แก๊ส บำบัดน้ำเสีย และท่อประปา ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบจัดเตรียมและค่าใช้จ่ายสำหรับการขนย้ายและการส่งออกของรายการที่ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา และ/หรือ ต้องแน่ใจว่าตัวแทนของเขาปฎิบัติตามคำแนะนำในการขนย้ายสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับการต้องการหลักฐานกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้ และตามวงเงินประกันดังต่อไปนี้ วงเงิน $2,000,000 combined single limit, วงเงิน $1,000,000 ความเสียหายของทรัพย์สิน และ $1,000,000 comprehensive general liability with contractual liability in the case of all riggers; และ $500,000 cargo และ $1,000,000 comprehensive general liability in the case of carriers; และการประกันอื่นที่ราชการต้องการ รวมถึงการประกันภัยของคนงาน การขนย้ายจะถูกจัดทำอย่างระมัดระวังพร้อมกับการดูแลสถานที่ของผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม ถ้าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการขนย้ายรายการที่ซื้อไป ถ้าผู้ซื้อไม่ขนย้ายรายการที่ซื้อภายในเวลาที่กำหนด กระนั้นก็ตาม โดฟบิดและผู้ขายอาจใช้ดุลยพินิจเห็นสมควรยกเลิกรายการที่ได้ซื้อไปแล้ว และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องในรายการนี้ โดฟบิดและผู้ขายมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ซื้อสำหรับการใช้คลังสินค้าเกินเวลาที่กำหนด  

9. ขาผู้ซื้อรับทราบว่าสถานที่ของผู้ขายเป็นสถานที่อันตราย ไวไฟ เป็นอันตราย ซึ่งกัดกร่อน วัตถุที่ทำให้เกิดความกดดัน ซึ่งอาจจะเกิดขี้น เครื่องมือหนักอาจจะต้องใช้ และวงจรไฟฟ้าอาจต่อเข้าแหล่งพลังงานไฟฟ้า ทุกคนที่จะเข้าไปในสถานที่จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของสถานที่ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ตัวแทนและลูกจ้างทราบเงื่อนไขด้วย ไม่มีบุคคลใดจะเรียกร้องต่อโกอินดัสตรี ผู้ขาย หรือตัวแทนต่อๆ ไป หรือลูกจ้าง อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยหรือค่าเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สินซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ณ สถานที่นั้น  

10. ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการขนย้ายทรัพย์สินหรือขนส่งทรัพย์สิน ตามกฏระเบียบของรัฐบาล บางรายการอาจจะ "เป็นทรัพย์สินที่อันตรายหรือปนเปื้อนสารพิษ" ซึ่งอยู่ภายใต้กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม โกอินดัสตรี โดฟบิด ไม่มีหน้าที่ย้ายสารพิษ แม้จะทั้งหมดหรือบางส่นก็ตาม ผู้ซื้อพอใจที่จะซื้อ ด้วยความพอใจของ โกอินดัสตรี โดฟบิด ๆ หรือตัวแทน จะไม่รับในการต่อสู้หรือเรียกร้อง ถ้าเกิดการฟ้องร้อง รวมทั้งค่าทนาย ผู้ซื้อจะต้องย้ายหรือขนส่งทุกรายการ 

11. สัญญาซื้อขายที่มีเรื่องการส่งออกและเกี่ยวข้องกับทางด้านกฏหมาย อย่างที่รู้กันว่าโกอินดัสตรี โดฟบิดไม่ใช่ผู้ส่งออกของรายการที่ซื้อไป บางรายการที่มีการเสนอซื้อนั้นอาจจะถูกควมคุม "ภายใต้กฏหมายด้านเทคโนโลยี" บางรายการไม่สามารถเอาออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โกอินดัสตรี โดฟบิดจะไม่รับรองหรือรับประกันในเรื่องนี้ และจะไม่ตรวจสอบรายการดังกล่าว หากบางรายการเข้าค่ายประเภทนี้หรือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายของสหรัฐอเมริกา ทางผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายได้ตลอดเวลา 

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหลานี้ จะอยู่ภายใต้การบังคับโดย และการตีความตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียโดยไม่คำนึงถึงการขัดแย้งกับข้อบังคับทางกฎหมาย ผู้ประมูลทุกคนยินยอมโดยชัดแจ้งต่อเขตอำนาจตามหลักบุคคล หรือกรณีพิเศษ ภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ตั้งอยู่ในเขตซานมาเทีย 

สมัคร การเตือนความจำ
กิจกรรมปิดแล้ว
การขายที่เกี่ยวข้อง
No related event available
ข้อมูลเหตุการณ์
ที่ตั้ง: France & Europe


Contact Details
ติดต่อ: Ron Miller
โทรศัพท์: 6503772670
โทรสาร: 5717400
อีเมล: ron.miller@go-dove.com
ติดต่อ: Xavier Vicart
โทรศัพท์: +33 (0) 1 55 200 616
โทรศัพท์ 2: 33683548198
โทรสาร: 33155200611
อีเมล: xavier.vicart@go-dove.com
ข้อมูลการจัดส่ง
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com