ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Materials Handling Auction

เงื่อนไขการลบแบบระบุเหตุการณ์

By Appointment Only

ข้อมูลการจัดส่ง

ไม่ฉนั้นแล้ว ผู้ซื้อจากการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ:

 1. การย้ายทรัพย์สินจากสถานที่ให้ย้ายภายในวันที่กำหนดให้ทำการขนย้ายทรัพย์สินนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน หมายเหตุถึงผู้ซื้อ หรือที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ฉบับเดิม
 2. การบรรจุ หรือ การรื้อถอน และ
 3. การขนส่งทรัพย์สินไปยังสถานที่ใหม่
 4. โกอินดัสตรี โดฟบิด จะต้องให้ ผู้ซื้อหรือผู้ส่งออก ทำประกัน ก่อนที่จะเริ่มทำงาน . รายชื่อผู้บริการส่งออกในเว็บไซด์เราเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติและได้ทำการประกันความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้บริการส่งออกอื่น ๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโรงงานดังกล่าว

PLEASE TAKE NOTE:

As of June 9, 2009 riggers and machinery movers outside of our plan will not be allowed to do any onsite work at GoIndustry Dovebid auctions.

Only GoIndustry DoveBid Approved Riggers/Machinery Movers will be allowed to provide services to our buyers. For a complete listing of Approved Riggers and Machinery Movers, please คลิกที่นี่.

 1. For Hand Cartable items, buyers will still be able to remove their own purchases without any insurance requirements; for purchases that require any type of machinery for removal, the buyer will need to provide the proper insurance (click here for sample insurance certificate). The buyer must submit his insurance certificate, in exact accordance with the sample, at least 24 hours prior to his scheduled removal. If the buyer does not wish to do this, they can then contract with one of our Approved Riggers or Machinery Movers.
 2. Buyers can contract with their own Freight Forwarder to pick up items at the dock but only if that Freight Forwarder supplies us with the insurance as shown in our sample.
 3. If the buyer is hiring their own Freight Forwarder, they will need to contract with one of our Approved Riggers or machinery Movers to prepare the assets for shipping.
 4. Only our Approved Riggers and Machinery Movers will be permitted work access within the facility.

For more information regarding this policy, please contact Amanda Ochoa at 480-609-3317, M-F 7:00 a.m. to 4:00 p.m. Arizona Time or by email at amanda.ochoa@liquidityservices.com.

ผู้ซื้ออาจจะมารับสินค้าด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อให้ตัวแทนจากบริษัทขนส่งเพื่อรื้อถอนทรัพย์สิน บรรจุ หรือ การขนส่ง (ต้องอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย)

หมายเหตุ: โกอินดัสตรี โดฟบิด ไม่ได้ เสนอราคาเพื่อจัดการ บรรจุ โยกย้าย หรือ ขนส่ง ถ้าผู้ซื้อต้องการให้ช่วย เกี่ยวกับการขนส่ง แนะนำบริษัทที่ให้บริการได้ ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเลือกและทำการจ้างวานเอง

ผู้ให้บริการลอจิสติก

สำหรับรายชื่อของบริษัทที่ให้บริการลอจิสติกที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประมูล คลิกลิงก์ต่อไปนี้:

Directory of Approved Riggers, Machinery Movers & Logistics Companies

เพื่อเป็นการบริการท่าน เรามีรายชื่อบริษัทที่ให้บริการจัดการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของบริษัทโกอินดัสตรี โดฟบิด และ มีความสามารถและประสิทธิภาพ เป้าหมายเพื่อให้ผู้ซื้อของเราสามารถเปรียบเทียบราคาและการบริการในการบรรจุ ขนย้าย ซึ่งบริษัทดังกล่าวเข้าใจในขั้นตอนการรับสินค้าอย่างดี

โปรดทราบว่า บริษัทที่ให้บริการขนส่ง ไม่ได้ทำงานให้กับบริษัท โกอินดัสตรี โดฟบิด พวกเขาเป็นบริษัทที่ทำงานเป็นเอกเทศ ทั้งนี้คำสั่งใดๆ ที่ท่านสั่งตรงไปยังบริษัทที่ให้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

หมายเหตุสำคัญสำหรับการขนย้ายสินค้า และการขนส่ง

ขั้นตอน และ หัวข้อสำคัญสำหรับผู้ซื้อ เพื่อพิจารณาในการเตรียมรับทรัพย์สินที่ซื้อจากการประมูลของ บริษัทโกอินดัสตรี โดฟบิด

 1. การขนย้ายสินค้า / ขั้นตอนการรับสินค้ามีอะไรบ้าง ?
 2. คุณต้องการบริการอะไรจากเราบ้าง ?
 3. จะได้รับใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการขนส่งได้อย่างไร ?
 4. ทรัพย์สินของฉันอยู่ที่ใหน ?
การขนย้ายสินค้า / ขั้นตอนการรับสินค้า

รับสินค้า และถอดอุปกรณ์ด้วยตัวเอง:

 1. ชำระค่าอุปกรณ์ของคุณเต็มจำนวน
 2. ติดต่อขอรับ "ใบเสร็จรับเงินฉบับเต็ม" หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินได้จากผู้จัดการประมูล ผู้จัดการบัญชี หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
 3. ถ้าท่านจำเป็นต้องนัดหมาย ให้นัดหมายเพื่อทำการขนย้ายกับเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ท่านชำระเต็มจำนวนในใบแจ้งหนี้แล้ว ข้อมูลการขนย้ายและรับสินค้าได้แจ้งไว้ที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ฉบับเต็ม
 4. หากไม่มีการนัดหมาย ให้ยืนยัน ที่ตั้งสินทรัพย์ & ลบกำหนดเวลา และไปยังสถานที่ที่ระบุเพื่อรับสินทรัพย์
 5. แสดงหลักฐานการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านรับสินค้า ณ ที่หน่วยงาน
 6. โปรดรวบรวมทรัพย์สินของท่าน แล้วเซ็นต์รับของบนใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่าของทุกรายการที่ท่านซื้อและรับมาตามสภาพ และอาจจะไม่สมบูรณ์ นี่เป็นการแสดงหลักฐานการซื้อที่สมบูรณ์

ใช้บริการบริษัทขนส่งเพื่อรับสินค้าแทนท่าน:

 1. If you cannot collect your purchases in person, you must contract with an Approved third-party provider (See attached Directory) for the services you need.
 2. ให้ท่านตัดสินใจว่าจะใช้บริการขนส่งจากบริษัทใด และจะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอย่างไร
 3. ชำระค่าอุปกรณ์ของคุณเต็มจำนวน
 4. When anyone other than the registered buyer is assigned to pickup purchased assets, the registered buyer must establish that other person/ company as an "Authorized Agent" to collect the assets on the buyer's behalf by completing the "Agent Release Authorization form" (Acrobat PDF) in USA, or elsewhere by advising Sale Checkout / Clearance Contact in writing.
 5. ติดต่อขอรับ "ใบเสร็จรับเงินฉบับเต็ม" หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินได้จากผู้จัดการประมูล ผู้จัดการบัญชี หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
 6. แฟกซ์ หรือ อีเมลล์ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับเงินครบแล้ว หรือแสดงหลักฐานการชำระเงินครบแล้วให้กับบริษัทที่ให้บริการขนส่งแก่ท่าน
 7. ถ้าท่านจำเป็นต้องนัดหมาย ให้นัดหมายเพื่อทำการขนย้ายกับเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ท่านชำระเต็มจำนวนในใบแจ้งหนี้แล้ว ข้อมูลการขนย้ายและรับสินค้าได้แจ้งไว้ที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ฉบับเต็ม
 8. โปรดให้ตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งของท่าน ยื่นหลักฐานการชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ในการรับสินค้า
 9. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานจะตรวจความถูกต้องของทรัพย์สิน ตัวแทนที่ท่านมอบหมายมาจะต้องเซ็นต์ยืนยันใบแจ้งหนี้ เพื่อรับสินค้าแทนท่าน ตัวแทนของท่านต้องเซ็นต์รับสภาพของทรัพย์สินว่าอยู่ในสภาพตามที่เห็น ณ ที่เห็น และอาจไม่สมบูรณ์ ทั้งหมดนี้จะเป็นหลักฐานว่าของ ๆ ท่านถูกย้ายออกไปจากหน่วยงานแล้ว

วิธีขอรับใบเสนอราคา

หากท่านต้องการใบเสนอราคา ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งโดยตรง ท่านควรจะแนะนำให้เขาทำตามขั้นตอนของบริษัท ดังนี้

 1. ชื่อ/ วันที่ของการประมูล และสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน
 2. สำเนาใบแจ้งหนี้ที่ได้รับเงินครบแล้ว
 3. รายการหมายเลขล็อต (หรือคำอธิบายทรัพย์สิน)
 4. ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
คุณต้องการบริการอะไรจากเราบ้าง ?

รายการทรัพย์สินเกือบจะทั้งหมดที่ขายในการประมูล ส่วนมากจะไม่ได้มีการเตรียมในการบรรจุ หรือ แพ็คเพื่อเตรียมการขนย้ายใด ๆ ทรัพย์สินโดยทั่วไป ขายตามสภาพ ดังนั้น ผู้ซื้อจากการประมูลอาจจะต้องการผู้ให้บริการขนส่ง เตรียมการรับสินค้า เพื่อเตรียมขนส่งสินค้าออกจากหน่วยงาน ในการเตรียมการขนย้านทรัพย์สินที่ท่านประมูลได้ท่านอาจจะต้องเตรียมตัวดังนี้:

การบรรจุ
รายการทรัพย์สินเกือบจะทั้งหมดในการประมูล อาจจะต้องเตรียมแพ็คเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง สินค้าที่แตกหักง่ายเช่นคอมพิวเตอร์ และ กล้องจุลทรรศย์ อาจจะต้องใช้ห่อด้วยโฟมหรือพลาสติกแบบกันกระแทก ก่อนที่จะบรรจุในกล่องหรือลังไม้ ผู้ทำการขนส่งส่วนมาก (ดูด้านล่าง) จะไม่ยอมรับส่งสินค้าที่ไม่ได้รับการแพ็คที่ดี หรือไม่ห่อหุ้ม

การเคลื่อนย้าย / การบรรจุ เครื่องจักร
Large, complicated machinery may need to be disconnected, disassembled, and loaded onto transport. Riggers (Millwrights) can provide these services and may also be helpful in documenting the dismantling process and labeling connections in order to make set up and reconfiguration more efficient on the receiving end.

การขนส่ง / เรือเดินสมุทร / เครื่องบินขนส่ง
Once assets are packed or crated, they need to be prepared for the carrier of choice: forms filled out, pickup appointment scheduled, and physical hand-off to the carrier's truck. Our listed third-party logistics service providers offer this as part of their standard service.

การขนส่ง ระหว่างประเทศ
การขนส่งทางบก ทางอากาศ หรือ ทางทะเล ข้ามระหว่างประเทศ โดยปรกติแล้ว จะต้องมีการเตรียมเอกสารซึ่งจะต้องผ่านแดน มีการตรวจของกรมศุลกากร อาจจะมีการปรับถ้าล่าช้า ผู้ให้บริการขนส่งในรายการที่บริษัทโกอินดัสตรี โดฟบิด แนะนำ มีประสบการณ์ ที่สามารถบริหารจัดการแทนท่านได้

Insurance when Contracting with an Approved Provider: We recommend that you discuss optional insurance on your purchases with the 3rd party Rigger/Machinery Mover/Freight Forwarder for the time the assets are in their possesion.

ทรัพย์สินของฉันอยู่ที่ใหน ?

ทันที่ที่โกอินดัสตรี-โดฟบิดได้ทำการส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว โกอินดัสตรี โดฟบิดไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการขนส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขี้นเท่านั้น

Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com