ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

ทางเลือกการชำระเงินแก่ GoIndustry-DoveBid

Currency

ช่องทางในการชำระเงินของโกอินดัสตรี โดฟบิด และเงื่อนไขในการชำระเงินอาจจะแตกต่างกันในการประมูลแต่ละครั้ง กรุณาศึกษารายละเอียดของการประมูลนั้นจากหน้ารายละเอียดการประมูล และข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อทราบเงื่อนไขการชำระเงิน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า.

กรุณาเลือกภูมิภาคที่จัดประมูล:

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปิดประมูล

อัตราแลกเปลี่ยน: เงินเหรีญสหรัฐ (หากเป็นเงินสกุลอื่นจะแจ้งให้ทราบ)

วิธีการชำระเงิน

 • เงินสด
 • บัตรเคดิต (วีซ่าTM, มาสเตอร์การ์ดTM, หรือ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสTM)
 • แคชเชียร์เช็ค
 • โอนเงินผ่านธนาคาร †1
 • เช็คบริษัท †2 (จะรับเฉพาะเมื่อมีหนังสือรับประกันการชำระเงินจาธนาคารแนบมาด้วยเท่านั้น)

การโอนเงินผ่านธนาคาร1 - กรุณาตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของท่านที่มีคำสั่งวิธีการชำระเงินระบุไว้. โประทราบ : คุณจะต้องระบุชื่องานประมูล, ชื่อของท่าน และ หมายเลขประมูลในคำสั่งโอนด้วย.

เช็คบริษัทที่ควบคู่มากับหนังสือรับประกันการชำระเงินจาธนาคาร2 - เมื่อต้องการชำระเงินด้วยเช็คบริษัท ผู้ซื้อจะต้องส่งเช็คไปที่อยู่ด้านล่าง (เว้นเสียจะแจ้งเป็นที่อยู่อื่น).

จ่าหน้าถึง:
GoIndustry DoveBid
Attn: Auction Accounting
11425 Cronhill Drive Ste. A
Owings Mills, MD 21117

บนเช็คกรุณาเขียน:
- ชื่องานประมูล
- ชื่อผู้ซื้อ
- ชื่อผู้ติดต่อ หรือชื่อบริษัทที่ลงทะเบียนในงานประมูล (ตามที่อยู่บนใบแจ้งหนี้).

คำสั่งเกี่ยวกับการส่งเช็คทางไปรษณีย์ หรือสัญญาประกันการจ่ายเงินอื่นๆ:

 1. โปรดใช้วิธีการส่งที่สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ (เช่น FedEx, UPS, USPS)
 2. กรุณาเลือก “ถึงผู้รับภายในวันเดียว หรือ ถึงผู้รับภายใน 2 วัน” เงินที่ยังไม่ได้ชำระภายใน 3 วันทำการหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง อาจจะหมายถึงผู้ซื้อไม่ยอมชำระค่าสินค้า อาจจะต้องนำกลับมาขายใหม่.
 3. กรุณาแนบสำเนาใบแจ้งหนี้มาในซองด้วย.
 4. บริษัททุกใบจะต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือรับรองการประกันชำระเงินจากธนาคาร (ดู “เอกสารที่ต้องการใช้เพิ่มเติม” ด้านล่าง).
 5. พนักงานต้อนรับยินดีรับเช็คหากมีการนำมามอบให้ด้วยตนเองในวันเวลาทำงานปกติ.

ภาษีที่อุปโภค: กับสถานที่จัดการประมูล และสถานที่ๆทรัพย์สินนั้นๆตั้งอยู่.

ภาษีที่เกี่ยวข้องถูกคำนวณไว้บนค่าสินค้าโดยอัตโนมัติ. ภาษีจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้ครบตามจำนวน และได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการแล้วเท่านั้น เอกสารจะต้องได้รับเรียบร้อยภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้.

ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนราคาภาษีอุปโภคและภาษีสรรพสามิตก็ต่อเมื่อผู้ชนะการประมูลจะต้องมีคุณสมบัติใดๆดังนี้ 1) ดำเนินธุรกิจในการขายทรัพย์สินประเภทเดียวกัน 2) ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี (โรงเรียน องค์กรต่างๆ) 3) ส่งออกสินค้าที่ซื้อไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด. ดู "เอกสารที่ต้องใช้เพิมเติม" ข้างล่าง.

ค่าธรรมเนียมซื้อ

โกอินดัสตรี โดฟบิดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อ 18% จากราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการประมูลในแต่ละรายการตกลงซื้อ ส่วนลดของค่าธรรมเนียมซื้อจากการประมูลขึ้นอยู่กับช่องทางการประมูลและวิธีการชำระเงิน .

นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน, 2008: แม้ว่าส่วนลดของค่าธรมเนียมซื้อจะเท่ากับ 2% ของราคาขาย จะใช้กับผู้ซื้อทุกรายที่ชำรด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คบริษัท(ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือรับประกันการชำระเงินจากธนาคาร) และการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับส่วนลดก็ต่อเมื่อชำระเงินครบเต็มกับโกอินดัสตรี โดฟบิดจำนวนภายในเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับใบแจ้ง.

 • ผู้ซื้อที่ชำระด้วยบัตรเครดิต : 18%
 • สด แคชเชียร์เช็ค เช็ค และการโอนเงินผ่านทางธนาคาร :16%

หมายเหตุ: ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในการประมูลขายรายใดรายการหนึ่ง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงการขายว่ามีข้อยกเว้นใดบ้างที่ระบุไว้.

เอกสารที่ต้องการใช้เพิ่มเติม (อเมริกาเหนือ)

แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้กระทำการแทน

ผู้ซื้ออาจจะมารับทรัพย์สินที่ประมูลด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบุคคลที่สามให้เข้ามาเตรียมการรื้อถอน บรรจุลงหีบห่อ นำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ และจัดหาวิธีการขนส่งทรัพย์สิน.

หากบุคคลนั้นเป็นใครก็ตามที่เข้ามาใช้อุปกรณ์ขนย้ายหรืออุปกรณ์รื้อถอนในวันประมูลหรือในสถานที่ประมูล ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่ลงทะเบียนในวันประมูล ผู้ที่ลงทะเบียนประมูลจะต้องแต่งตั้งบุคคลผู้นั้นหรือบริษัทนั้นเป็น "ผู้กระทำแทน " โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้:

แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้กระทำการแทน (ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader)

หนังสือรับประกันการชำระเงินจากธนาคาร (ที่ชำระผ่านเช็คบริษัท)

การชำระเงินด้วยเช็คบริษัทจะไม่ได้รับการอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขและอยู่เหนือข้อเรียกร้องใดๆ เว้นแต่จะแนบหนังสือรับประกันการชำระเงินจากธนาคารที่รับประกันการชำระเงินเต็มจำนวนมาด้วย หนังสือรับประกันนี้จะต้องส่งถึงมือโกอินดัสตรี โดฟบิดทางไปรษณีย์พร้อมกับเช็ค.

ข้อความภายในหนังสือรับประกันการชำระเงินจากธนาคาร:

 • หนังสือรับประกันต้องใช้กระดาษหัวจดหมายทางการของธนาคาร.
 • สำคัญมาก: ธนาคารจะต้องระบุว่า ธนาคารจะรับประกันการชำระเงินของเช็คธนาคารตามที่แนบมา มิใช่สาระสำคัญใดๆหากธนาคารระบุถึงวงเงินหรือจำนวนเงินที่เหลือในบัญชีของบุคคลหรือบริษัท.
 • หนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อบุคคลหรือบริษัทที่รับประกันและชื่อบนเช็คต้องเป็นชื่อเดียว.
 • หนังสือรับประกันจะต้องมีหมายเลขบัญชีที่เช็คจะถูกเขียนขึ้นมา และหมายเลขบัญชีบนเช็คจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับหนังสือรับประกัน (อย่างน้อย 7 วัน ภายหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง)
 • หนังสือรับประกันจะต้องระบุวงเงินสูงสุดธนาคารรับประกัน จำนวนเงินบนเช็คจะต้องไม่มากกว่าวงเงินที่ธนาคารรับประกัน.
 • หนังสือรับประกันจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร.

ตัวอย่างหนังสือรับประกันการชำระเงินจากธนาคาร:

GoIndustry DoveBid
11425 Cronhill Drive Ste. A
Owings Mills, MD 21117

เรียน.....:

กรุณารับหนังสือรับประกันการชำระเงินนี้ของบริษัท XYZ .

ธนาคาร 1st National Bank จะรับประกันการชำระเงินของเช็คที่แนบมาด้วยนี้ โดยที่ XYZ จะทำการซื้อทรัพย์สินจากการประมูล โดยมีวงเงินรับประกันไม่เกิน $25,000.00 หมายเลขบัญชีของเช็คฉบับนี้คือ 1234-555-321.

หนังสือรับประกันนี้มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 23 กันยายน 2009.

ขอแสดงความนับถือ,

จอห์น โดห์

จอห์น โดห์
ตัวแทนธนาคาร

หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อ (สำหรับการยกเว้นภาษี)

ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณรวมกับภาษีอื่นๆตามที่จัดเก็บในอัตราปกติ หากต้องการลดหย่อนภาษีออกจากราคาขายและใช้สิทธิประโยชน์จากโดยการใช้หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อ ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินธุรกิจเดียวกับเครื่องจักรที่ประมูล.

สำคัญมาก: ทุกมลรัฐในสหรัฐอนุญาตให้มีการยกเว้นภาษีซึ่งจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มในทุกครั้งที่มีการจัดประมูล ดังนั้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบทางบัญชี โกอินดัสตรี โดฟบิด จึงให้ผู้ซื้อกรอกรายละเอียดการซื้อในแต่ละครั้งที่มีการประมูล.

ผู้ที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายต่อ , กรุณาส่งสำเนาหนังสือรับรองการจำหน่ายต่อมายังหมายเลข 650-377-2700 กรุณาระบุชื่อการประมูล วันที่ หมายเลขประมูล และชื่อของคุณมาด้วย.

แบบฟอร์มยกเว้นภาษีที่ใช้บ่อย:

หากต้องการเปิดไฟล์นี้ต้องใช้โปแกรม - (ดาวน์โหลด Adobe Reader)

มลรัฐอื่นๆในสหรัฐ: หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อที่ใช้ได้มากกว่า 1 รัฐ
ใช้หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อที่ใช้ได้มากกว่า 1 รัฐ สำหรับรัฐที่ไม่มีรายชื่อด้านล่าง.
แคนาดา: หนังสือรับรองภาษีจีเอสทีและพีเอสที
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายต่อของแคนาดาเท่านั้น หรือองค์กรของแคนาดาที่ได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในแคนาดา และซื้อขายสินค้าในแคนาดา คุณจะต้องแสดงใบขนใบขนสินค้า เอกสารการส่งสินค้าทางอากาศ หรือเอกสารการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งไม่ได้ระบุว่า โกอินดัสตรี โดฟบิดเป็นผู้ขนส่ง เพื่อให้คุณสามารถขอคืนภาษีในภายหลังได้ โกอินดัสตรี โดฟบิดไม่สามารถยกเว้นภาษีพีเอสที สำหรับทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเมืองออนตาริโอ คุณจะต้องยื่นของภาษีคืนจากสำนักงานภาษีออนตาริโอเอง โดยใช้ฟอร์มนี้: http://www.rev.gov.on.ca/english/forms/rst/pdf/0298.pdf.
โคโลราโด:

ภาษีซื้อขายในโคโลราโดและเอกสารอ้างอิงการเรียกเก็บ
หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีการซื้อขายหลายมลรัฐ

การยกเว้นภาษีซื้อขายในการซื้อเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์

จอร์เจีย: ST-4 - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีข้ามมลรัฐสำหรับดีลเลอร์
ST-5 - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีสำหรับดีลเลอร์หรือผู้ซื้อของจอร์เจีย
อิลลินอยส์: CRT-61 - หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อof
ST-587 - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีเครื่องจักร
แมร์รีแลนด์: ST-205 - ใบคำร้องขอคืนภาษีอุปโภคและภาษีสรรพสามิต
โกอินดัสตรี โดฟบิดสามารถคืนเงินภาษีหรือยกเว้นภาษีเฉพาะในภาษีอุปโภคเท่านั้น ผู้ซื้อทีอยู่ในแมรี่แลนด์ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายต่อ ผู้ผลิต องค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือองค์กรทางศาสนา จะต้องยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์.

ผู้ซื้อรายอื่นๆจะต้องชำระภาษี และขอคืนได้จากสำนักงานภาษีในแมรี่แลนด์โดยตรง สรรพากรแมร์รี่แลนด์ไม่อนุญาตให้โกอินดัสตรี โดฟบิด ยอมรับหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีใดๆก็ตามที่ผู้ซื้อนอกมลรัฐที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีขายในงานประมูล.
แมสซาจูเสตต์: โกอินดัสตรี โดฟบิดไม่สามารถยกเว้นการจัดเก็บภาษีอุปโภคบนรายการใดรายการหนึ่งที่ซื้อเพื่อส่งออกไปนอกมลรัฐ รัฐแมสซาจูเสตต์จะพิจารณาว่าการส่งออกเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีตัวแทนมาขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ประมูล.
มิชิแกน: 3372 - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีอุปโภคและภาษีสรรพสามิตของมลรัฐมิชิแกน
(โปรดทราบ : มิชิแกนไม่ยอมรับใบขนสินค้าเพื่อขอรับการยกเว้นภาษี.)
มินเนสโซต้า: ST-3 - แบบฟอร์มขอคืนภาษีอุปโภคและภาษีสรรพสามิต
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอุปโภค: การซื้อขายเครื่องจักรและสินค้าเป็นครั้งคราว
มิสซิสซิปปิ้: โกอินดัสตรี โดฟบิดสามารถคืนเงินเฉพาะภาษีอุปโภคเท่านั้น ผู้ซื้อที่มีถิ่นพำนักในมิสซิสซิปปิ้ กรุณากรอกข้อความใน "หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อสำหรับหลายมลรัฐ" พรอมทั้งยื่นบัตร MS ID# ที่ใช้ในการจำหน่ายต่อที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ซื้อรายอื่นๆจะต้องชำระภาษีให้ครบเจ็มจำนวนแล้วยื่นขอรับภาษีคืนได้ที่โกอินดัสตรี โดฟบิดเมื่อเอกสารการส่งออกส่งถึงมือโกอินดัสตรี โดฟบิด หรือไม่เช่นนั้น ก็สามารถขอคืนภาษีได้ที่สำนักงานภาษีโดยตรง ติดต่อได้ที่ Mississippi State Tax Commission at 601-923-7300 .
นิวยอร์ค: ST-120 - หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อ
ST-121 - แบบฟอร์มขอคืนภาษีอุปโภคและภาษีสรรพสามิตสำหรับรัฐนิวยอร์ค
เพนซิลวาเนีย: REV-1220 - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีสำหรับมลรัฐ เพนซิลวาเนีย
เวอร์จิเนีย: ST-10 - Sales and Use Tax Certificate of Exemption
ST-11 - Sales and Use Certificate of Exemption
ST-14 - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีข้ามมลรัฐสำหรับดีลเลอร์
วอชิงตัน: (1) ชาวแคนาดาได้รับการยกเว้นภาษีอุปโภคในมลรัฐวิชิงตัน หลังจากที่กรอกฟอร์มเอกสารกับโกอินดัสตรี โดฟบิดที่ชื่อว่า "หนังสือรับรองการจำหน่ายต่อสำหรับหลายมลรัฐ". คุณจะต้องกรอกหมายเลขที่ได้รับการยกเว้นบนฟอร์ม .

(2) ผู้ซื้อมีทีถิ่นฐานนอกมลรัฐวอชิงตัน อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีอุปโภค. เฉพาะพลเมืองของสหรัฐและแคนาดาที่มีการจัดเก็บภาษีบริโภคต่ำกว่า 3% จะได้รับการยกเว้นภาษีอุปโภค (กฏหมายที่ § 82.08.0273). ในสหัฐอเมริกา, รวมถึงเอเรกอน, นิมแฮมเชียร์,และรัฐอื่นๆที่มีการจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่า 3%. ในแคนาดา, residents of the Alberta province ONLY are exempt from the tax (since there is no local tax).

ผู้ซื้อรายใดที่คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับการยกเว้นภาษีอุโภคจะต้องมีเอกสารยืนยันเพื่อพิสูจน์ว่ามิได้เป็นพลเมืองของมลรัฐต่างๆที่กล่าวมา เอกสารที่สามารถใช้ยืนยันได้อาจจะเป็นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์ที่สามารถระบุได้ว่ามิได้เป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ ที่มีรูปภาพเจ้าของบัตรแสดงอยู่ด้วย ในเอกสารคจะต้องแสดงที่อยู่ของผู้ถือ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเอกสารทางกฎหมายที่ระบุว่าเป็นบุคคลมีถิ่นฐานนอกมลรัฐ.

องค์กร(ที่ได้รับการยกเว้นภาษี)

ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณรวมกับราคาขายโดยอัตโนมัติ สำหรับโรงเรียนหรืองอคืกรอื่นใดที่ต้องการลดหย่อนภาษีอุโภคและภาษีสรรพสามิต , โปรดแฟกส์สำเนาของหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีมา 650-377-2700. โปรดระบุชื่องานประมูลและวันที่ประมูล หมายเลขประมูล ชื่อผู้ประมูลไว้ด้วย .

โปรดทราบ:ทุกรัฐที่อนุญาตให้มีการยกเว้นภาษีจะต้องกรอกฟอร์มสำหรับงานประมูลแต่ละครั้ง .

โปรดทราบ: สำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยจะต้องมีหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีของมลรัฐนั้น เพื่อใช้ในการยกเว้นภาษี และการยกเว้นภาษีจะกระทำได้เฉพาะในรัฐที่มีชื่อระบุอยู่ในหนังสือรับรองเท่านั้น ในทุกรัฐจะไม่รับเอกสารจากรัฐอื่น เช่น หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะไม่สามารถใช้ได้ในมลรัฐอิลลินอยส์ .

ใบขนส่งสินค้า เอกสารรับรองการส่งออก(สำหรับการยกเว้นภาษี)

ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณบนราคาซื้อของสินค้าในแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ ภาษีต่างๆจะขอรับคืนได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น หากต้องการลดหย่อนภาษีคุณจะต้องมีหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีทั้งภาษีอุปโภคและภาษีสรรพสามิต โดยอาจจะให้เอกสารชุดใดชุดหนึ่งเช่น เอกสารที่มีลายเซ็นต์ชื่อและใบขนส่งสินค้าที่ระบุวันส่งออก เอกสารที่มีลายเซ็นต์ชื่อและใบขนส่งค้าทางอากาศที่ระบุวันที่ส่งออก เอกสารที่มีลายเซ็นต์ชื่อและใบขนสินค้าทางทะเล เพื่อเป็นการสะดวกต่อการยกเว้นภาษี ผู้ชนะการประมูลจะต้องใช้ผู้ขนส่งที่เป็นผู้มีผู้รู้จักแพร่หลาย เพื่อส่งออกทรัพย์จากสถานที่ตั้ง เอกสารทุกอย่างจะต้องได้รับภายใน 30 วันของวันที่ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อทางโกอินดัสตรีจะได้มีเอกสารไว้ก่อนที่จะส่งภาษีในแต่ละรอบ หลังจาก 30 วัน ใบแจ้งหนีทุกใบจะถูกส่งไปยังสำนักงานภาษีของแต่ละรัฐ และยื่นภาษี ดังนั้น หาก เกินกำหนดคุณจะต้องทำการขอคืนภาษีจากสรรพากรของรัฐนั้นโดยตรง โดยแฟกส์ไปที่ 650-377-2700.

ข้อมูลสำหรับการชำระเงินในกลุ่มสหภาพยุโรป

ภาษีมูลค่าเพิ่มบนสินค้าและบริการคือภาษีอุโภคที่จัดเก็บบนสินค้าและบริการภายในสหภาพยุโรป ในที่นี้รวมถึงสินค้าที่ซื้อและไม่ได้ส่งออกภายใน 3 เดือน โกอินดัสตรี โดฟบิดมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในยุโรปอย่างเข้มงวด .

ขั้นตอนการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ซื้อนอกสหภาพยุโรป

การขายในฝรั่งเศส , เยอรมัน, ไอร์แลนด์, สแกนดินเวีย , สเปนและอังกฤษ

มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นค่ามัดจำในการขายนทุกครั้ง นอกจากผู้ซื้อจะใช้บริการขนส่งที่โกอินดัสตรี โดฟบิดแนะนำ.

ภาษีมูลค่าเพิ่มจะสามารถขอคืนได้หลังจากที่ได้รับเอกสารส่งออกที่ครบถ้วนทุกประการ :

 • เอกสารฉบับจริง
 • เอกสารที่ระบุล็อตที่ซื้อตามที่ระบุไว้ในใบแจงหนี้
 • ล็อตที่ซื้อถูกส่งออกจากประเทสที่ซื้อภายใน 3 เดือน
 • เอกสารจะต้องแสดงให้เห็นว่าทุกล็อตได้ถูกส่งออก หากในเอกสารระบุว่ามีล็อตใดตกค้าอยู่ในยุโรป ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกจัดเก็บตามใบแจ้งหนี้ .

หมายเหตุสำคัญ :

หากมีการใช้บริษัทขนส่งที่เราแนะนำ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกตัดออกก่อนที่จะมีการชำระเงิน ผู้บริการขนส่งสินค้าจะต้องยืนยันการขนส่งนี้กับโกอินดัสตรี โดฟบิดโดยตรง .

ในการขายบางครั้งอาจจะมีการระบุผู้บริการขนส่งสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้ออาจจะต้องใช้บริการ ซึ่งจะมีการระบุไว้บนหน้าที่มีรายละเอียดการขาย หรือในจดหมายแจ้ง .

ชื่อของโกอินดัสตรี โดฟบิดไม่สามารถใช้เป็นผู้ขนส่งในเอกสารส่งออก เราไม่รับความเสี่ยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า .

การขายในออสเตรียและเบเนลักซ์

ผู้ซื้อที่ไม่ได้เป็นถือสัญชาติอียู จะต้องวางเงินมัดจำภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโกอินดัสตรี โดฟบิดก่อนที่จะเริ่มการขนย้ายสินค้า .

เงินมัดจำก้อนนี้จะคืนให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากรและแสดงเอกสารการส่งออก .

ขั้นตอนการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ซื้อในกลุ่มอียู

ผู้ซื้อที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสมาชิกอียูไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกรอกใบคำร้องข้างล่างนี้ .

ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม MS Word format
ดาวน์โหลดด้วย PDF format (ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader)

โกอินดัสตรี โดฟบิดต้องการแบบฟอร์มเหล่านี้ในทุกครั้งที่ประมูล ทุกส่วนจะต้องกรอกข้อมูลครบถ้วน และลงนามกำกับ เมื่อล็อตที่ซื้อได้ขนย้ายออกนอกประเทศที่ซื้อเรียบร้อยแล้ว โกอินดัสตรี โดฟบิดต้องการสำเนาของการขนส่งสินค้าในทันทีเพื่อใช้ในการยื่นแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องต่อทางการ .

ข้อควรทราบที่สำคัญ:

หากล็อตที่คุณซื้อต้องส่งออกจากประเทศในกลุ่มยุโรป เราต้องการคำยืนยันจากตัวแทนขนส่งสินค้าของคุณ มัดจำค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะต้องเรียกเก็บหากเราไม่ได้รับคำยืนยันจากคุณ โกอินดัสตรี โดฟบิดขอสงวนสิทธิที่จะออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หากเอกสารที่จะต้องจัดส่งมาให้เพื่อพิสูจน์การส่งออกจากประเทศที่ซื้อยังไม่ได้รับภายใน 3 เดือน.

ข้อมูลติดต่อกอินดัสตรี โดฟบิด:
สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
Melissa Uddin
+44 (0) 207 098 3721
vat@go-dove.com
เยอรมนี
Sandra Singh
+49 (0) 891 2555 849
Sandra.Singh@go-dove.com
ฝรั่งเศส
Ratiba Elkebir
+33 155 200 617
Ratiba.Elkebir@go-dove.com

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อการส่งออก :

ใบแจ้งรายละเอียดภาษี ณ ประเทศปลายทาง

การขนส่งทางถนน : ใบขนสินค้า ,
การขนส่งทางเรือ : ใบขนสินค้า ,
การขนส่งทางอากาศ : ใบขนสินค้าทางอากาศ ,
การส่งขนผ่านไปรษณีย์: ใบกำกับสินค้า ,
ยานพาหนะส่วนบุคคล : ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (SAD Form C88)

เอกสารข้างบนประกอบด้วยเอกสารสนับสนุนเหล่านี้ :

 • ใบรับรองการขนสินค้าในจากผู้ขนส่ง
 • ใบขนสินค้าในครั้งนั้น
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
 • เอกสารการรับสินค้า
 • จดหมายรับรองสถานะ .

ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เอกสารทุกรายการตามที่ระบุไว้ เราจะระบุรายการที่ต้องใช้ในใบแจ้งหนี้ และระบุประเทศที่มีการจัดประมูลไว้ชัดเจน .

ข้อมูลอื่นๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่มและวิธีการศุลกากรในยุโรปเป็นอย่างไร

พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ส่งออกจากอังกฤษ

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในอียู

โปรดเลือกบริการให้เหมาะสมตามที่คุณต้องการ .

ผู้ให้บริการส่งออกสินค้าทางเรือที่ได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลูกค้า :

หากผู้ซื้อที่ไม่ใช่ชาวยุโรปเลือกที่จะใช้บริษัทเหล่านี้ จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับโกโดฟ ขั้นตอนนี้ครอบคลุมการประมูลในอังกฤษ ไอรืแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสแกนดิเนเวีย.

ผู้ให้บริการรื้อถอน

ผู้ให้บริการขนย้ายที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพมีรายชื่อด้านล่าง บริษัทอื่นๆที่จะเข้ามาให้บริการรื้อถอนจะต้องแสดงประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง.

หมายเหตุสำคัญ

 • บริษัทที่มีรายชื่อเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการเท่านั้น คำสั่งใดๆที่มีการตกลงกันเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง โกอินดัสตรี โดฟบิด ไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อผู้ให้บริการ.
 • ขอแนะนำว่า ควรขอใบสนอราคาจากผู้ให้บริการไม่ต่ำกว่าสองถึงสามรายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้บริการตามความต้องการ.
 • คุณควรจะส่งใบเสนอราคาเพื่อบริษัทเหล่านั้นจะได้ทราบรายการที่คุณซื้อ เพื่อให้เขาทราบรายการที่ซื้อ และที่อยู่ หมายเลขล็อต และรายที่ซื้อด้วย .

หลังจากเลือกบริษัทให้บริการรื้อถอนได้แล้ว ควรจะเร่งดำเนินการเร็วที่สุด เพื่อให้บริษัทรื้อถอนมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานทันเวลาที่กำหนดไว้ .

ข้อมูลการชำระเงินในเอเชีย แปซิฟิก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : USD - เหรียญสหรัฐ (ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น)

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงินผ่านบัญชี †1
 • เงินสด
 • แคชเชียร์เช็ค
 • เครดิตการ์ด
 • เช็คบริษัท †2

ทรัพย์สินที่คุณซื้อจะไม่สามารถขนย้ายได้จนกว่าจะมีการชำระเงินครบเต็มจำนวน โปรดอย่าเตรียมการขนย้ายจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากโกอินดัสตรีว่า ได้รับเงินค่าสินค้าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว .

การโอนเงินผ่านทางธนาคาร 1 - กรุณาตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของท่านที่มีคำสั่งวิธีการชำระเงินระบุไว้ โปรดทราบ: คุณจะต้องระบุชื่องานประมูล ชื่อของท่าน และหมายประมูลในคำสั่งโอนด้วย.

เช็คธนาคาร 2 - การชำระเงินด้วยวิธีนี้จะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อเช็คที่ชำระมาจากบัญชีที่เปิดจากธนาคารที่มีสาขาอยู่ในประเทศเดียวกัน เงินค่าสินค้าจะต้องเป็นสกุลเดียวกับที่ดำเนินการขาย ทรัพย์ที่ซื้อได้จะไม่สามารถขนย้ายได้จนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวน ดังนั้นโปรดชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนที่จะเตรียมการขนย้าย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราก่อนที่จะส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ .

คำสั่งในการส่งเช็คบริษัททางไปรษณีย์ :

 1. โปรดใช้วิธีการส่งที่สามารถตรวจสอบรายการส่งได้ ( เช่น. Fedex, UPS)
 2. โปรดเลือกรายการ ที่จัดส่ง 'ส่งข้ามคืน' ไม่เกิน 2 วันเท่านั้น ' . เพราะหากยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ อาจพิจารณาว่าผู้ซื้อละทิ้งทรัพย์สินที่ซื้อแล้วก็เป็นได้ .
 3. หากเป็นไปได้ ให้รวมใบแจ้งหนี้ในซองด้วย .
 4. เจ้าหน้าที่ของเรายินดีรับเช็คบริษัทด้วยตนเอง หากมีการนำมาส่งที่สำนักงานในวันทำงานปกติ .
 5. บนเช็คกรุณาเขียนรายละเอียดดังนี้ :
  • ชื่องานประมูล
  • หมายเลขประมูล
  • ชื่อของคุณหรือบริษัทที่ติดต่อได้ที่ลงทะเบียนประมูล ( ชื่อ และ ที่อยู่ ตามใบแจ้งหนี้ ).

บัตรเครดิต : ในบางรายการเรารับชำระด้วยวีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรืออเมริกัน เอ็กซ์เพรส หากชำระด้วยเครดิตการ์ดได้จะมีการระบุลงบนหน้ารายละเอียดการประมูล เครดิตการ์ดอื่นๆไม่สามารถใช้ในการชำระเงินได้ .

ค่าธรรมเนียมซื้อ 17% จะถูกบวกรวมในทุกรายการที่ชำระด้วยบัตรเครดิต .

ภาษีอุปโภค/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ขึ้นอยู่กับประเทศที่ดำเนินการประมูล .

ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกบวกรวมในราคาซื้อโดยอัตโนมัติ ในบางกรณีหากมีการแสดงเอกสารส่งออก . ภาษีเหล่านั้นจะสามารถขอคืนได้ ภาษีที่เกี่ยวข้องจะขอคืนได้ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนทุกรายการ และแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้เท่านั้น การขอคืนภาษีจะขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองที่เปิดประมูล . หากต้องการรายละเอียดเพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่กรุณาติดต่อสำนักงานที่ระบุไว้บนใบแจ้งหนี้ รายละเอียดระบุไว้ข้างล่างนี้ .

จีนและไต้หวัน : โกอินดัสตรีไม่สามารถคืนภาษีอุปโภคหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆแก่ผู้ซื้อในจีนหรือไต้หวัน การขอคืนภาษีจะต้องติดต่อสรรพกรท้องที่นั้นๆ .

ภาษีและเขตปลอดอากร

หากการประมูลถูกจัดในเขตปลอดอากร หรือในคลังสินค้าที่มีใบอนุญาต ทรัพย์สินออกได้โดยไม่ต้องเสียภาษี แต่ผู้ซื้อจะต้องชำระภาษีในประเทศที่เกี่ยวข้องของล็อตที่ไม่ได้ส่งออก ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบดูว่าเงื่อนไขการประมูลที่แสดงไว้บนหน้ารายละเอียดการขายในแต่ละรายการเป็นอย่างไร ผู้ซื้อจะต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนที่จะเข้ามาขนย้าย.

ค่าธรรมเนียมซื้อ

โกอินดัสตรี โดฟบิดคิดค่าบริการธรรมเนียมซื้ออย่างน้อย 18% ส่วนลดค่าธรรมเนียมซื้อจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน และ รายการทรัพย์สินที่คุณประมูลได้ .

ส่วนลด 2% จากราคาขายจะเกิดขึ้นจากผู้ซื้อที่ชำระเงินด้วย แคชเชียร์เช็ค เช็คบริษัท หรือโอนเงิน ซึ่งชำระภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากโกอินดัสตรี โดฟบิด.

 • ผู้ซื้อที่ชำระด้วยเครดิตการ์ด ชำระ: 18%
 • ผู้ซื้อที่ชำระด้วยเช็คหรือโอนเงิรผ่านธนาคารภายใน 72 ชั่วโมง: 16%

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการขายแต่ละครั้ง โปรดพิจรณาจากเงื่อไขและข้อตกลงการขาย ที่ระบุไว้ในหน้าการขายหากมีข้อยกเว้นใดๆ.

การขนย้ายทรัพย์สิน : ทรัพย์สินจะขนย้ายได้ในกรณีที่โกอินดัสตรี โดฟบิดได้รับเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น .

ผู้ซื้อสามารถขนย้ายสินค้าด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการแทน ไม่ว่ารื้อถอน ขนย้าย หรือส่งออก.

หากผู้ที่เข้ามาขนย้ายทรัพย์สินจากการประมูลมิใช่เป็นผู้ซื้อ ผู้ซื้อที่แท้จริงจะต้องกรอกรายละเอียด “ผู้กระทำการแทน” ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ :

แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้กระทำการแทน (ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader)

สำนักงานของโกอินดัสตรี โดฟบิด : หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการชำระเงิน หรือการขนย้ายทรัพย์สิน โปรดติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้อง สำนักที่จัดการขายจะดูแลการออกใบแจ้งหนี้ให้คุณ :

ออสเตรเลีย
ลูซี่ เชียเรอร์
Lucy.shearer@go-dove.com
โทร: +61 03 9653 9385
แฟกส์: +61 03 9653 9386

โกอินดัสตรี โดฟบิด

Level 27
101 Collins St
Melbourne Victoria 3000

ฮ่องกง , จีน
ซันนี่ หวง
Sunny.huang@go-dove.com
โทร: +852 2528 9313
แฟกส์: +852 2528 1371
โกอินดัสตรี โดฟบิด
Room 1104, China Chem Leighton Plaza
29 Leighton Road
Causeway Bay
Hong Kong

เซี่ยงไฮ้, จีน

เอ็มม่า หวาง
Emma.wang@go-dove.com
โทร: +86 21 6272 6246
แฟกส์: +86 21 6272 6246

โกอินดัสตรี โดฟบิด
Unit 2306
No 580 Nanjing Road West
Shanghai 200041
อินเดีย
ซันนี่ หวง
Sunny.huang@go-dove.com
โทร: +852 2528 9313
แฟกส์: +852 2528 1371
โกอินดัสตรี โดฟบิด
Room 1104, China Chem Leighton Plaza
29 Leighton Road
Causeway Bay
Hong Kong
ยี่ปุ่น
ฮิโรโกะ คาวาเบะ
Hiroko.Kawabe@go-dove.com
โทร: +81 3 3252 0450
แฟกส์: +81 3 3252 0480

โกอินดัสตรี โดฟบิด

3rd Floor
Sandiskkanda Bld
4-9 Kandaiwamoto-cho Chiyoda-ku
Tokyo

เกาหลี
ยัง-จู-ชอย
Young-Ju.Choi@go-dove.com
โทร: +82 (0) 2 3453 1116
แฟกส์: +82 (0) 2 3453 1116
โกอินดัสตรี โดฟบิด
Suite 401
Taegwang Building
1042-19 Sadang-dong
Dongjak-gu, Seoul (156-827)
มาเลเซีย
เชอร์รีน่า ชิน
Sherena.Chin@go-dove.com
โทร: +60 3 2691 7704
แฟกส์: +60 3 2694 9182
โกอินดัสตรี โดฟบิด
Unit 11-07, 11th Floor
Heritage House, Jalan Yap Ah Shak
50300 Kuala Lumpur
ฟิลิปปินส์
เชอร์ริล โกเมซ
Sheryl.Gomez@go-dove.com
โทร: +63 (2) 822 5555
แฟกส์: +63 (2) 822 3333

โกอินดัสตรี โดฟบิด

Leitz Industrial Complex
Edison Avenue (formerly P Leviste Street)
KM14, South Luzon Expressway
Paranaque City
Metro Manila
1700 Philippines

สิงคโปร์
โจเซฟิน แทน
Josephine.tan@go-dove.com
โทร: +65 6820 3828
แฟกส์: +65 6820 3829

โกอินดัสตรี โดฟบิด

100 Beach Road
#12-04 Shaw Tower
Singapore 189702

ไต้หวัน
โทร: +886 (02) 2389 3514
แฟกส์: +886 (02) 2389 3524
โกอินดัสตรี โดฟบิด
9F-10, No 57, Section 1
Chung-Ching South Road,
Taipei City 100

ประเทศไทย
วิชัย พรมมา

Wichai.Promma@go-dove.com
โทร: +66 2 229 4747
แฟกส์: +66 2 229 4749

โกอินดัสตรี โดฟบิด ( ประเทศไทย )
ห้อง 10-02AB ชั้น 10
อาคารไทมส์แสคว์ร์

246 ถนน สุขุมวิท
คลองเตย
กรุงเทพ 10110

Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com